Thống kê XS Mega 6/45 theo thứ nhanh và chính xác nhất

Thống kê theo thứ XS Mega

Kết quả

TK theo thứ XS Mega thứ 4

Bộ sốLần xuất hiện theo thứ tự XS Mega 6/45Tỷ lệ (%)Số lần xuất hiện
01
3.33%1 lượt
02
6.67%2 lượt
03
3.33%1 lượt
04
3.33%1 lượt
05
0.00%0 lượt
06
0.00%0 lượt
07
0.00%0 lượt
08
6.67%2 lượt
09
0.00%0 lượt
10
3.33%1 lượt
11
3.33%1 lượt
12
3.33%1 lượt
13
3.33%1 lượt
14
0.00%0 lượt
15
0.00%0 lượt
16
0.00%0 lượt
17
3.33%1 lượt
18
0.00%0 lượt
19
0.00%0 lượt
20
0.00%0 lượt
21
3.33%1 lượt
22
3.33%1 lượt
23
3.33%1 lượt
24
0.00%0 lượt
25
6.67%2 lượt
26
6.67%2 lượt
27
6.67%2 lượt
28
3.33%1 lượt
29
0.00%0 lượt
30
0.00%0 lượt
31
0.00%0 lượt
32
0.00%0 lượt
33
3.33%1 lượt
34
6.67%2 lượt
35
3.33%1 lượt
36
0.00%0 lượt
37
0.00%0 lượt
38
0.00%0 lượt
39
3.33%1 lượt
40
0.00%0 lượt
41
3.33%1 lượt
42
0.00%0 lượt
43
3.33%1 lượt
44
0.00%0 lượt
45
3.33%1 lượt